DATA-FAIR project

In DATA-FAIR staat de agrarisch ondernemer centraal als leverancier en beheerder van data. Hij of zij bepaalt wie welke data mag gebruiken en onder welke voorwaarden. Het beheer van machtigingen speelt daarbij een belangrijke rol.

DATA-FAIR ontwikkelt applicaties voor de uitwisseling van data tussen diverse platforms. Bestaande toepassingen die met een extra functie of module zijn uit te breiden zijn uitgangspunt. De data betreft bedrijfsspecifieke normen en duurzaamheidsdata voor kredietbeoordeling, of vermindering van administratieve lasten en risicoanalyses door verzekeraars op basis van rechtstreeks data van de agrariër.

Binnen de toepassingen zijn bruikbaarheid, flexibiliteit, opschaalbaarheid van belang. Voor een aantal toepassingen is aandacht voor het ontwikkelen van  aantrekkelijke en transparante verdienmodellen en een goede organisatorische inbedding (governance). Dit leidt tot directe en langdurige bruikbaar- en toepasbaarheid in de praktijk.

Daadwerkelijk data delen in acht trials

Binnen acht aansprekende trials komt de markt van eerlijke data-wisseling in de praktijk tot leven. Door gelijktijdig data toegankelijk te maken en het gebruik ervan samen met het bedrijfsleven te testen zorgt dit project voor een snelle, onderbouwde en effectieve implementatie.

Het DATA-FAIR project wil de innovatie versnellen door het organiseren van een aantal grootschalige trials door het bedrijfsleven waarin een aantal data- en Internet of Things (IoT)-gebaseerde apps & services ontwikkeld worden waarbij data gedeeld wordt tussen diverse platforms en toegevoegde waarde gecreëerd wordt. IoT staat voor het verbinden van apparaten met internet om gegevens te kunnen uitwisselen.

De acht trials zijn:

  1. Bedrijfsspecifieke normen en duurzaamheidsdata voor kredietbeoordeling
  2. Gezamenlijk machtigingensysteem
  3. Verbetering kwaliteit, transparantie en planning met het BEEFHUB-systeem voor runderen
  4. Ontwikkeling Big Data analyse service
  5. Duurzaamheid-dashboard voor boeren en auditors in compliance data
  6. Vermindering van administratieve lasten en risicoanalyses op basis van externe data
  7. Datastrategie loonwerk
  8. Financiële data integraal bodembeheer

Innovatie in delen van data versnellen

Data als bronnen voor monitoring, planning en sturing van processen nemen een steeds belangrijkere rol in onze samenleving in. Het opkomende IoT waarin allerlei sensors, apparaten e.d. met elkaar verbonden zijn en real-time data kunnen leveren versterkt deze ontwikkeling. Door te combineren en aggregeren krijgen data waarde, waarbij het delen van data tussen bedrijven in de keten belangrijk is.

Belangrijke aandachtspunten zijn de eigendom van data en het implementeren van een goed businessmodel om de waarde van data te delen. Het uitwisselen van applicaties tussen diverse platforms, apparaten en gebruikers. De voordelen voor boeren staan vaak minder centraal dan die voor de agri-business, wat het risico van weerstand tegen big data met zich meebrengt. Om knelpunten op te lossen zet DATA-FAIR de agrariër centraal als leverancier en beheerder van data.

Onze projectdoelstelling wordt goed weergegeven in het filmpje The Farm Data Train (contactperson Richard Finkers, Wageningen University & Research