Trials

Binnen het project DATA-FAIR wordt er met zogenoemde trials gewerkt; hierin worden de nieuwe datakoppelingen gerealiseerd en zorgen de partners dat ze toegevoegde waarde creëren voor de sector. Trials worden ondersteund bij de ontwikkeling van techniek, bedrijfsvoering en netwerken (ecosystem).

Algemeen beeld van de trials:

●      Organisatorische zaken (governance, businessmodel) blijven de grootste uitdaging

●      Voortschrijdend inzicht à vereist flexibiliteit en realisme

●      Daarnaast zijn er diverse technische zaken gerealiseerd: zowel concrete applicaties als koppelingen

Ondersteunende Work Packages (WP's) vervullen een belangrijke rol:

●      Brengen gesprekken tussen diverse partijen op gang

●      Houden voortgang erin

De negen trials zijn:

1. Bedrijfsspecifieke normen en duurzaamheidsdata voor kredietbeoordeling en benchmarking (Rabobank)

2. Gezamenlijk machtigingensysteem (ZLTO)

3. Verbetering kwaliteit, transparantie en planning met het BEEFHUB-systeem voor slachtrunderen (VION)

4. Duurzaamheidsdashboard voor boeren en auditors in compliance data (AgriPlace)

5. Verminderen van adm. Lasten en risico (Achmea)

6. Datastrategie loonwerk (Cumela)

7. Financiële data integraal bodembeheer (ZLTO)

8. CSR Duurzaamheidsmeting primaire producenten VION

plaatje voor DF.png


1.  Bedrijfsspecifieke normen en duurzaamheidsdata voor kredietbeoordeling en benchmarking (Rabobank)

 

Doel van deze trial is het ontwikkelen van een benchmarkservice duurzaamheid.

Duurzaamheidsdata spelen een steeds grotere rol in de kredietverlening. Uit de accountantsrapporten zijn deze nog lastig te vergaren. Daarom wil Rabobank op efficiënte wijze met de klanten relevante data vergaren uit diverse bronnen en in een dashboard plaatsen.

Voortgang van de trial

 • MVP1: Benchmarking spreadsheet wordt momenteel uitgezet en een pilot wordt voorbereid
 • MVP2: Data van bedrijven uit het Bedrijveninformatienet van Wageningen Economic Research extrapoleren naar klanten van Rabobank, zo komen meer vergelijkingsdata beschikbaar
 • MVP3: Ontsluiten data van melkveehouders via JoinData (bijvoorbeeld van Kringloopwijzer)

2.  Gezamenlijk machtigingensysteem (ZLTO)

Doel van deze trial is de ontwikkeling van functies voor de agrarische hub en het machtigingenregister, inclusief een machtigingendashboard: dit gebeurt in nauwe samenspraak met JoinData.

Om het voor de agribusiness mogelijk te maken om aan de huidige en de toekomstige eisen van de wetgever en afnemers te voldoen, is het op een geautomatiseerde manier uitwisselen van gegevens essentieel. Hierbij is van belang dat dit goed geregeld is zodat de agrariër zelf kan bepalen welke gegevens waar en waarvoor gebruikt kunnen worden.

Voortgang

 • Centrale machtigingenscherm: JoinData ontwikkelt koppelingen die van belang zijn voor de sector; enkele daarvan werken voor andere trials in DATA-FAIR
 • Overzicht van machtigings- en data-uitwisselingstechniek bij toonaangevende Europese dataportalen beschreven3.  Verbetering kwaliteit, transparantie en planning met het BEEFHUB-systeem voor slachtrunderen (VION)

Doel van deze trial is het ontwikkelen van dashboard met slachtgegevens ten behoeve van het optimaal benutten en inzichtelijk maken van slachtdata ter verbetering van dierwelzijn, voedselveiligheid en diergezondheid. Ook is het ontsluiten van keteninformatie van belang, zodat de slachtdata extra waarde krijgen voor de veehouder.

Als we gegevens van verschillende instanties en sectoren uit de keten samenvoegen, kunnen we bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit in de gehele runderketen. De verwachting is dat dit op langere termijn ook kan leiden tot verdere vernieuwing in management en vleesverwerking.

Voortgang

 • Dashboard ontwikkeld
 • Klankbordgroep georganiseerd
 • EDI-slacht ontwikkeld
 • Uitwisseling gaat via JoinData lopen

4.  Duurzaamheidsdashboard voor boeren en auditors in compliance data (Agriplace)

Doel van deze trial is het opzetten van een duurzaamheidsdashboard met de focus op de akkerbouw.

Boeren hebben met Agriplace hun compliance data gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld aan audit-bedrijven. Deze datasets bevatten veel duurzaamheidsdata (naast bijvoorbeeld GlobalGap, Fair Trade, biologisch en dergelijke). Het ontbreekt aan referentiewaarden hoe duurzaam hun productie is: hun eigen gebruik van bestrijdingsmiddelen, energie, meststoffengebruik en dergelijke wordt geaudit, maar er wordt nog geen inzicht geboden in het gebruik op het gemiddelde bedrijf in de regio, etc.

Ontwikkelen van systemen die goede benchmarks genereren. Dit op basis van data die voor het aantonen van compliance grotendeels toch al verzameld wordt.

Voortgang

 • Focus gelegd op koppeling van Agriplace-certificaten aan teeltregistratiepakketten, bijvoorbeeld Agrovision, GreenlinQdata5. Verminderen van administratieve lasten en risico (Achmea)

Uitgangspunten van deze trial zijn:

 • Van schade vergoeden naar beter managen van het risico op de boerderij, samen met de boer
 • Verminderen van administratieve lasten en risico door koppelen van datasets

Achmea streeft naar ketenintegratie door uitwisseling van data die de administratieve lasten verminderen bij het afsluiten en actualiseren van polissen en het afhandelen van schadeclaims. Bovendien kan door die data op bedrijfs- en sectorniveau een beter risicobeeld gedestilleerd worden, met premiedifferentiatie vanuit riskmanagement. Kern is risicoreductie, door real-time risicovoorspelling met maatwerk preventieadvies. Wanneer het risico zich dan toch voordoet, zijn er maatwerkacties voor schadebeperking en herstel aanwezig.

Voortgang

 • Aansluiten op GDI, ten behoeve van vermindering administratieve lasten en risico
 • MVP1:verkrijgen van gedetailleerde gewasdata, bijvoorbeeld van drones.
 • Standaard manier gerealiseerd van aanleveren waarnemingen met drones

6. Datastrategie loonwerk (Cumela)

Doel van deze trial is het stimuleren van data-uitwisseling van loonwerker naar boer en vice versa.

Met het verzamelen en delen van data kunnen agrarisch loonwerkers hun werkzaamheden beter uitvoeren, zodat de boer/klant de opbrengstpotentie van een perceel beter kan benutten. Het meten van opbrengst (gewicht en kwaliteit) bij oogst, opent ruimte voor nieuwe businessmodellen voor het agrarisch loonwerk, onder andere omdat de grondeigenaren inzicht krijgen in de opbrengstpotentie in de verschillende managementzones om het oogstwerk af te rekenen op kilo’s en kwaliteit.

Veldwerkzaamheden worden dan meer aangestuurd door veldomstandigheden dan door relatief inflexibele planningsschema’s upstream in de keten. Bovendien zijn er mogelijkheden om het machinepark zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Voortgang

Diverse gespreksrondes gehad

●      Met loonwerkers en WUR

●      Met Rovecom, KLW

Meerdere partijen werken samen vanuit een gezamenlijk gevoelde noodzaak

Pilot Cumela-Rovecom-ABAB/ZuivelNL met betrekking tot het uitwisselen factuurberichten loonwerkers

Tweede doel van deze trial is het stimuleren van data-uitwisseling van loonwerker naar boer en vice versa: test bij 3 loonwerkers.

Loonwerkers benutten tal van programma’s naast elkaar. Deze trial geeft inzicht in koppelmogelijkheden bij de loonwerker en met de systemen van klanten.

Voortgang

 • MVP: ontwikkelen van een standaard AgroPro-, ADAPT- of ISOXML-interface om te koppelen naar datahubs van machinefabrikanten

7. Financiële data integraal bodembeheer (ZLTO)

Doel van deze trial is om de voordelen van integraal bodembeheer voor de boer inzichtelijk in kaart brengen, zodat hij bewust wordt van de bodemkwaliteit; het ontwikkelen van verdienmodel bodempaspoort ZLTO: Door omstandigheden is de ontwikkeling van het bodempaspoort vervallen.

De bodem is het natuurlijke kapitaal dat garant staat voor het inkomen van de ondernemer, maar ook voor voedselzekerheid voor de samenleving en de veerkracht in het veranderende klimaat. De bodem staat onder druk. Boeren hebben een oplossing met kennis, technologie en ervaring, maar vragen ook om economische, technologische, sociale en institutionele veranderingen. De boer kan het dus niet alleen.

Het verbeteren van de integrale bodemkwaliteit vergt langetermijnmaatregelen. Technisch zijn deze maatregelen goed te onderbouwen, maar een agrarisch ondernemer wil ook inzichtelijk hebben hoe groot de investering is en op welke termijn dat baten oplevert.

Voortgang

 • Bodempaspoort gebouwd met WUR; Gewenste schermen en effect ervan getest in focusgroep
 • LTO NL heeft klankbordrol in bodemcoalitie Rabo, Vitens, ASR. Duurzaam bodembeheer wordt op dat bredere draagvlak ingestoken.

8. CSR Duurzaamheidsmeting primaire producenten VION

Doel van deze trial is het transparant maken van duurzaamheidsdata van varkensvleesproducten voor consumenten, omdat Vion duurzaamheidsdata kan koppelen aan een QR-code op consumentenverpakkingen. Bovendien leidt de trial tot (de mogelijkheid om) de duurzaamheid van de producten te verbeteren, doordat ketenpartijen met behulp van verzamelde en afgeleide data samen kunnen optimaliseren.

Voortgang

Er zijn 5 werkpakketen gedefinieerd:

1)    Ontwikkelen metamodel

2)    Data verzamelen en transporteren

3)    Internationale dimensie

4)    Verbeteren met boeren

5)    CR-rapportage